नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति : LIVE